آگهی فراخوان

آگهی فراخوان عمومی دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت

موضوع: دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه مجموعه تجاری سرای بیگدلی

Comments are closed